6.ročník‎ > ‎

Plán pro 6.ročník

Tématický celek Počet hodin Začátek Konec
Opakování z aritmetiky 123.9.201521.9.2015
Opakování z geometrie 1622.9.201519.10.2015
Základy racionálních čísel1220.10.20152.11.2015
Práce s desetinnými čísly 303.11.20155.1.2016
Úhel a jeho velikost 18 5.1.2016 24.1.2016
Dělitelnost přirozených čísel 30 25.1.2016 21.3.2016
Osová souměrnost 5 22.3.2016 31.3.2016
Krychle a kvádr 20 4.4.2016 28.4.2016
Trojúhelník 30 2.5.2016 13.6.2016

Učební osnovy

Tématický celek Učivo Co má žák zvládnout
Rozšířené opakování z aritmetiky
Zaznamenávání, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Rozlišíš význam slova číslo a číslice (nebo-li cifra).
Rozpoznáš zkrácený a rozvinutý zápis přirozeného čísla až do miliardy.
Zaznamenáš přirozené, záporné a desetinné číslo i zlomek na číselnou osu.
Zaokrouhlíš přirozené, záporné i desetinné číslo.
Uspořádáš podle velikosti alespoň tři přirozená, celá a desetinná čísla i zlomky se stejným jmenovatelem.
Početní operace s čísly. Sčítáš, odčítáš, násobíš i dělíš přirozená čísla.
Sčítáš a odčítáš celá čísla.
Sčítáš a odčítáš zlomky se stejným jmenovatelem.
Rozšířené opakování z geometrie Základní rovinné útvary. Rozumíš pojmům čára, lomená čára, úsečka, polopřímka a přímka.
Rozpoznáš tří základní polohy dvou přímek = rovnoběžky, různoběžky a kolmice.
Určíš střed úsečky měřením a pomocí kružítka.
Odlišíš kružnici a kruh, včetně jejich základních vlastností.
Odlišíš základní rovinné útvary – trojúhelník a čtyřúhelník, včetně čtverce a obdélníka. U těchto útvarů rozpoznám vrcholy, strany.
Jednotky délky a obsahu, včetně převodů; výpočet obsahu. Převedeš běžné délkové jednotky.
Převedeš běžné obsahové jednotky.
U trojúhelníku a čtyřúhelníku určíš jeho obvod, u obdélníku a čtverce i obsah.
Základní prostorové útvary. Odlišíš základní prostorové útvary – krychle, kvádr, hranol, jehlan, válec, kužel a koule. U těchto útvarů rozpoznáš vrcholy, stěny a hrany.
Rozpoznáš síť kvádru a krychle.
Práce s desetinnými čísly Sčítání a odečítání desetinných čísel. Vysvětlíš postup při sčítání a odečítání desetinných čísel pod sebou.
Sečteš tři libovolná desetinná čísla a odečteš dvě desetinná čísla.
Násobení a dělení desetinných čísel. Vynásobíš a vydělíš desetinné číslo 10,100 a 1000.
Převádíš fyzikální jednotky.
Vysvětlíš postup při násobení a dělení desetinného čísla desetinným číslem.
Odhadneš výsledek násobení a dělení dvou desetinných čísel.
Vynásobíš a vydělíš dvě desetinná čísla.
Modelové situace (slovní úlohy). Modeluješ a řešíš úlohy s desetinnými čísly.
Posoudíš reálnost výsledku.
Úhel a jeho velikost
Základní pojmy: vrchol, ramena, druhy úhlů (ostrý, pravý, tupý, přímý) Modeluješ úhel pomocí polorovin.
Označuješ úhel třemi písmeny i pomocí písmen řecké abecedy.
Rozlišuješ druhy úhlů podle jejich velikosti a odhaduješ jejich velikost.
Konstrukce úhlu Sestrojíš různé velikosti úhlů (i bez použití úhloměru).
Sestrojíš osu úhlu.
Přeneseš úhel a porovnáš dva úhly.
Jednotky velikosti úhlu – stupně, minuty, vteřiny Určuješ velikost úhlu pomocí úhloměru a výpočtem. Používáš jednotky velikosti úhlu a převody mezi nimi.
Dvojice úhlů Charakterizuješ vlastnosti dvojic úhlů (vrcholové, vedlejší, střídavé, souhlasné);
Početní operace s úhly Graficky i početně sčítáš a odčítáš úhly.
Graficky i početně násobíš a dělíš úhel dvěma.
Osová souměrnost
Shodné útvary Rozpoznáš shodné útvary dle průhledného papíru.
Osová souměrnost.
Osově souměrné útvary.
Dokreslíš jednoduchý obrázek, který je osově souměrný.
Vysvětlíš pojmy vzor, obraz, osa souměrnosti, osově souměrný útvar, samodružný bod a útvar souměrně sdružený.
Narýsuješ jednoduchý útvar pomocí osové souměrnosti.
Rozpoznáš osově souměrný útvar a určí osy souměrnosti.
Trojúhelník
Součet úhlů a trojúhelníková nerovnost Znáš vlastnost o součtu úhlů v trojúhelníku a prezentuješ důkaz této vlastnosti.
Rozumíš trojúhelníkové nerovnosti a určíš, zda tři úsečky o daných velikostech mohou být stranami trojúhelníku.
Typy trojúhelníků (ostroúhlý, tupoúhlý, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný); ramena + základna; přepona + odvěsny Rozpoznáš trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý.
Rozpoznáš trojúhelník rovnoramenný, popíšeš jeho základní vlastnosti.
Rozpoznáš trojúhelník rovnostranný, popíšeš jeho základní vlastnosti.
Konstrukce trojúhelníku Sestrojíš trojúhelník při známých třech stranách. Provedeš náčrt, do kterého zaznamenáš postup.
Výšky, těžnice a těžiště trojúhelníku Sestrojíš výšky a těžnice trojúhelníku.
Dělitelnost přirozených čísel
Základní pojmy: násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo Vysvětlíš základní pojmy týkající se dělitelnosti přirozených čísel.
Znaky dělitelnosti dvěma, třemi, pěti a deseti (čtyřmi, šesti, osmi, devíti, stem) Určíš podle znaků dělitelnosti, čím je dané přirozené číslo dělitelné.
Základní pojmy: společný násobek, společný dělitel, největší společný dělitel (D), nejmenší společný násobek (n), soudělná a nesoudělná čísla Určíš nejmenší společný násobek a největší společný dělitel dvou až tří přirozených čísel.
Používáš algoritmus rozkladu čísla na součin prvočísel.
Modelové situace (slovní úlohy) Modeluješ a řešíš úlohy s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel.
Posoudíš reálnost výsledku.
Krychle a kvádr
Zobrazení krychle a kvádru v rovnoběžném promítání. Načrtneš i narýsuješ obraz krychle i kvádru.
Rozpoznáš stěnovou úhlopříčku a tělesovou úhlopříčku.
Narýsuješ síť krychle a kvádru.
Povrch kvádru a krychle. Převádíš jednotky obsahu.
Vypočítáš povrch krychle a kvádru.
Objem kvádru a krychle.
Převody jednotek objemu
Litry, hektolitry, decilitry.
Převádíš jednotky objemu.
Vypočítáš objem krychle a kvádru.