7.ročník‎ > ‎

Plán pro 7.ročník

Tématický celek Počet hodin Začátek Konec
Opakování z geometrie 124.9.201425.9.2014
Opakování z aritmetiky 121.10.201430.10.2014
Základy zlomků 124.11.201424.11.2014
Počítání se zlomky 1625.11.20148.1.2015
Základy celých čísel 9 12.1.2015 22.1.2015
Práce s racionálními čísly - shrnutí 12 26.1.2015 18.2.2015
Středová souměrnost a shodnost trojúhelníků   
Poměr a měřítko 10 25.2.2015 30.3.2015
Úměrnosti a trojčlenka 12 31.3.2015 28.4.2015
Procenta a finanční matematika 14 29.4.2015 28.5.2015
n-úhelníky a hranoly 121.6.201515.6.2015

Učební osnovy

TEMATICKÉ OKRUHY
UČIVO
DÍLČÍ VÝSTUPY
Žák:
Rozšířené opakování z aritmetiky
Číslo a proměnná
Desetinná čísla a zlomky. Provádí početní operace s desetinnými čísly.
Porovnává dva zlomky se stejným jmenovatelem.
Sečte a odečte dva zlomky se stejným jmenovatelem.
Dělitelnost. Rozlišuje pojmy prvočíslo a číslo složené, společný dělitel a společný násobek.
Využívá kritéria dělitelnosti 2, 3, 5, 10.
Rozloží dvojciferné číslo na součin prvočísel.
Jednoduché rovnice. Upravuje dva číselné výrazy tak, aby byla zajištěna jejich rovnost.
Vyřeší jednoduché rovnice a provede zkoušku.
Práce se zlomky
Číslo a proměnná
Znázornění části z celku a zlomku na číselné ose.
Rozšiřování a krácení zlomků.
Převod zlomku na desetinné číslo a naopak.
Rovnost zlomků a jejich porovnávání.
Znázorní část z celku (i v případě, kdy je část větší než jeden nebo více celků).
Znázorní zlomek na číselné ose.
Rozšíří zlomek.
Zkrátí zlomek do základního tvaru.
Převede desetinné číslo na zlomek a naopak.
Uspořádá podle velikosti tři zlomky s rozdílným jmenovatelem.
Sčítání a odčítání zlomků. Sečte a odečte tři zlomky.
Rozpozná smíšené číslo.
Převede smíšené číslo na zlomek a naopak.
Násobení a dělení zlomků. Vynásobí tři zlomky.
Napíše k číslu jeho převrácenou hodnotu.
Vydělí dva zlomky.
Rozšířené opakování z geometrie
Geometrie v rovině a prostoru
Shodnost, osová a středová souměrnost. Rozpozná shodnost trojúhelníků podle vět sss, sus a usu.
Vlastnosti trojúhelníku. Narýsuje trojúhelník podle vět sss, sus, usu. Provede rozbor úlohy, náčrt a zápis postupu konstrukce.
Rozumí a používá matematickou symboliku.
Výšky, těžnice a těžiště trojúhelníku Sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku.
Kružnice vepsaná i opsaná. Sestrojí k ostroúhlému trojúhelníku kružnici vepsanou.
Sestrojí k ostroúhlému trojúhelníku kružnici opsanou.
Mnohoúhelníky
Geometrie v rovině a prostoru
Čtyřúhelníky Rozumí a používá vlastnosti čtyřúhelníků - vztahy mezi stranami (rovnoběžnost a velikost), vztahy mezi úhly (součet a shodnost dvojic úhlů) a vlastnosti úhlopříček (velikost a vzájemná poloha).
Konstrukce rovnoběžníku a lichoběžníku. Narýsuje čtyřúhelník pomocí postupu zapsaného konstrukčními značkami.
Řeší konstrukční úlohy podle dohodnutého postupu.
Konstrukce mnohoúhelníků vysvětlí pojem pravidelný mnohoúhelník.
Sestrojí běžný pravidelný mnohoúhelník při známé straně nebo průměru kružnice opsané.
Práce v oboru racionálních čísel
Číslo a proměnná
Číselné obory. vyjmenuje číselné obory až po reálná čísla a Rozumí vztahům mezi nimi.
Uspořádání čísel a jejich znázornění na číselné ose.
Absolutní hodnota a číslo opačné.
Znázorní racionální číslo na číselné ose a uspořádá racionální čísla podle velikosti.
Určí k celému číslu jeho opačné číslo.
Určí absolutní hodnotu celého čísla.
Početní operace s racionálními čísly.
Asociativní, komutativní a distributivní zákon.
Ovládá pravidla pro odstraňování znamének, pravidla pro sčítání a odčítání dvou racionálních číse,pravidla pro násobení a dělení dvou racionálních čísel.
Rozumí zákonům komutativnímu, asociativnímu a distributivnímu.
Spočítá číselný výraz, které obsahuje jednoduché závorky.
Modelové situace (slovní úlohy). Modeluje a řeší úlohy s racionálními čísly.
Posoudí reálnost výsledku.
Hranoly
Geometrie v rovině a prostoru
Obsah rovnoběžníku a trojúhelníku
Obvod a obsah lichoběžníku
Rozumí metodě rámování, která určuje obsah rovinného útvaru.
Určí výpočtem obvod a obsah trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku.
Hranoly
Povrch a objem hranolu
Rozpozná hranol a jeho síť.
Rozumí základnímu výpočtu povrchu a objemu hranolu.
Modelové situace (slovní úlohy). U modelových situací využívá pojmy popisující hranoly - vrchol, výška, hrana, stěna, tělesová a stěnová úhlopříčka, podstava, plášť.
Při řešení modelových situací využívá vlastnosti hranolů - určení obsahu podstavy, určení obsahu pláště, určení objemu.
Poměry a úměrnosti
Číslo a proměnná
Poměr a měřítko Rozumí zápisu jednoduchého i postupného poměru.
Při známém poměru rozdělí celek na dvě části, případně tři části.
Změní číslo v určitém poměru.
Rozumí zápisu měřítka.
Pomocí měřítka spočítá skutečnou délku i délku v plánku.
Ze skutečné délky a délky na plánku určí měřítko.
Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost
Narýsuje a popíše pravoúhlou soustavu souřadnic.
Do soustavy souřadnic zakreslí bod a naopak u zakresleného bodu zjistí souřadnice.
Vytvoří tabulku, graf a rovnici pro přímou a nepřímou úměrnost.
Určí přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy, z tabulky, z grafu a z rovnice.
Modelové situace (slovní úlohy). Řeší modelové situace, obsahující poměr a měřítko.
Řeší modelové situace na přímou a nepřímou úměrnost pomocí trojčlenky.
Procenta
Číslo a proměnná
Výpočty procentové části, počtu procent a základu Určí počet procent, je-li dána procentová část a základ
Určí procentovou část, je-li dán procentový počet a základ
Určí základ, je-li dán procentový počet a procentová část.
Modelové situace (slovní úlohy) Používá procentového počtu při řešení modelové situace.
Základy finanční matematiky Rozumí základním finančním termínům - cena, daň+DPH, úrok, úroková míra/sazba, úvěr+vklad, daň z úroku.
Používá procentového počtu při řešení modelových situací z jednoduchého úrokování.