8.ročník‎ > ‎

Plán pro 8.ročník

Tématický celek Počet hodin Začátek Konec
Opakování z geometrie 123.9.201524.9.2015
Opakování z aritmetiky 1629.9.20152.11.2015
Základy mocnin 163.11.20153.12.2015
Využití mocnin 154.12.20155.1.2016
Algebraické výrazy 28 6.1.2016 1.3.2016
Lineární rovnice 16 2.3.2016 4.4.2016
Kruh, kružnice a válec 16 5.4.2016 27.4.2016
Konstrukční úlohy182.5.2016 2.6.2016
Diagramy, statistika   

Učební osnovy

Tématický celek Učivo Co má žák zvládnout
Rozšířené opakování učiva 7. ročníku
Celá čísla Provádí operace s celými čísly, používá všechny typy závorek, zvládne aritmetický průměr a zpracuje tabulku ve které je závislost veličin, jejicž hodnoty jsou i záporná čísla,
Racionální čísla a početní operace s nimi Pracuje s jednoduchými, složenými zlomky a smíšenými čísly .Znázorní racionální čísla na číselné ose,
Vlastnosti trojúhelníku, pravidelný mnohoúhelník Rozdělí trojúhelníky,narýsuje střední příčky, výšky i těžnice, zvládne konstrukci kružnice opsané i vepsané, používá trojúhelníkové nerovnosti.Narýsuje a popíše některé pravidelné mnohoúhelníky.
Obvod a obsah čtverce, obdelníku, trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžniíku Zná vzorce pro výpočet obvodů a obsahů základních rovinných obrazců, rozumí jim a převádí jednotky pro obvod i obsah
Objem a povrch těles Použíívá základní vzorce a narýsuje základní tělesa ( krychli,kvádr,hranol )a jejich sítě.Převádí příslušné jednotky.
Shodnost geometrických útvarů, shodná zobrazení Narýsuje útvar v osové i středové souměrnosti, rozliší útvary středově i osově souměrné.
Přímá a nepřímá úměrnost Sestrojí grafypřímé a nepřímé úměrnosti.Řeší slovní úlohy vedoucí ke zhotovení grafu a tabulky
Poměr, měřítko mapy Dokáže upravit poměr a postupný pomě na základní tvar, řeší slovní úlohy na poměr a měřítko mapy ,plánu.
Trojčlenka, řešení slovních úloh Používá schéma trojčlenky pro řešení typových slovních úloh.
Rozšířené opakování 7. ročníku - procenta
Procento, procentová část Chápe definici procenta jako setiny základu,řeší příslušné slovní úlohy.
Určení počtu procent Určí počet procent,řeší příslušné slovní úlohy
Výpočet základu Vypočítá základ,řeší příslušné slovní úlohy
Slovní úlohy Řeší slovní úlohy na procenta,určí zda musí spočítat procentovou část, základ nebo počet procent
Užití diagramů Sloupcové a kruhové diagramy ve slovních úlohách Rozumí sloupcovým a kruhovým diagramům,vyčte z nich potřebné hodnoty a zpracuje je.
Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta
Druhá mocnina Znáš zpaměti druhé mocniny celých čísel od 1 do 10.
Vypočítáš pomocí kalkulátoru druhou mocninu libovolného racionálního čísla.
Druhá odmocnina Znáš zpaměti přirozená čísla, jejich druhé odmocniny jsou 1 až 10.
Vypočítáš pomocí kalkulátoru druhou odmocninu libovolného racionálního čísla.
Třetí mocnina Vypočítáš pomocí kalkulátoru třetí mocninu libovolného racionálního čísla.
Vypočítáš pomocí kalkulátoru třetí odmocninu libovolného racionálního čísla.
Zápis čísla ve tvaru a · 10^n, 1 ≤ a, n Є N
Zapíše čísla v desítkové soustavě i v semilogaritmickém tvaru, provádí s nimi základní matematické operace.
Pythagorova věta Využíváš Pythagorovu větu při jednoduchém výpočtu.
U modelové situace znázorníš pravoúhlý trojúhelník.
S využitím Pythagorovy věty vyřeší početně geometrickou modelovou situaci.
Celistvé algebraické výrazy a jednoduché početní operace s nimi
číselné výrazy Dodržuješ pravidla pro pořadí početních operací v oboru racionálních čísel.
Využíváš vlastnosti operací sčítání a násobení
(komutativnost, asociativnost, distributivnost) při úpravě číselného výrazu.
Výrazy s proměnnou, celistvý výraz Vypočteš hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných.
Sčítání a odčítání celistvých výrazů Využíváš při úpravě výrazů vytýkání a vzorce (a + b)^2, (a – b)^2, a^2 – b^2.
Nasobení a dělení celistvých výrazů Využíváš při úpravě výrazů vytýkání a vzorce (a + b)^2, (a – b)^2, a^2 – b^2.
Linearní rovnice
Řešení jednoduchých rovnic Řeší jednoduché rovnice, chápe význam neznámé a zkoušky
Řešení rovnic se zlomkem Odstraní zlomky při řešení rovnice násobením nejmenším společným násobkem.
Slovní úlohy Označí neznámou a pomocí ní vztahy z textu slovní úlohy a sestavi rovnici,kterou vyřeší.Formuluje odpověď.
Slovní úlohy "koláčovitého" typu Seznámí se s používáním zlomků a procent v slovních úlohách v nicž se dělí základ.
Vyjádření neznáme ze vzorce Vyjádří libovolnou neznámou z geometrických a fyzikálních vzorců. užije znalostí s počítání rovnic.
Kruh, kružnice, válec
Kruh, kružnice, oblouk kružnice, kruhová výseč Definuje kružnici,kruh, oblouk a výseč. Rozdělí kružnici, kruh v postupném poměru na jejich části.
Vzájemná poloha kružnice a přímky Používá pojmy sečna,tečna,tětiva.Řěší základní konstrukční úlohy (tečna v bodě kružnice,tečna rovnoběžná s přímkou).
Thaletova věta, konstrukce tečny ke kružnici z bodu ležící vně kružnice Sestrojí pravoúhlý trojúhelník užitím Thaletovy věty a tečnu ke kružnici z bodu ležícího vně kružnice.
Vzájemná poloha dvou kružnic Narýsuje dvě kružnice, které mají jeden společný bod (vnitřní,vnější), dva společné body,nekonečně mnoho společných bodů.
Délka kružnice, délka kruhu Používá příslušný vzrec, vypočítá i poloměr, případně průměr kruhu,kružnice.Řeší slovní úlohy.
Obsah kruhu Používá příslušný vzorec,počítá i části kruhu zadané zlomky,procenty a řeší slovní úlohy.
Slovní úlohy Řeší geometrické slovní úlohy s pojmy : mezikruží,výseč,úseč,délka kružnice a oblouku a také úlohy z praxe.
Válec, povrch válce, objem válce a slovní úlohy Znázorní válec a jeho síť, používá vzorce pro povrch a objem.Řeší praktické slovní úlohy s tělesy tvaru válce a jeho části.