Úvod‎ > ‎

Pravidla pro výuku

Základní zásady

Vzděláváme se proto, abychom se zvyšovali úroveň svého vzdělání.

Vzdělávání učitel naplánuje.

Pro hodnocení vzdělání používáme body.


Úrovně vzdělání

 1. Znám
 2. Vypočítám příklad
 3. Najdu odpověď u modelové situace
 4. Pomáhám s učením ostatním
 5. Spravedlivě vyhodnocuji matematické kompetence

Podrobnější vysvětlení

 1. Znalosti jsou nejnižší úrovní učení.
  Znalosti si žák zaznamenává do zápisového sešitu, který je učitelem hodnocen. Znalosti jsou ověřovány otázkou v testu.
  Existence zápisů v zápisovém sešitě jsou nutnou podmínkou hodnocení.
 2. Výpočty matematických příkladů dokládá žák své základní dovednosti.
  Tyto výpočty žák prokazuje řešením praktických úkolů během výuky a v dobrovolných aktivitách. Ověřovány jsou příklady v testech.
  Úspěšné výpočty základních matematických příkladů jsou předpokladem dostatečného hodnocení
  Výpočty základních matematických příkladů v procvičovacím sešitě jsou nutnou podmínkou hodnocení.
 3. Hledáním odpovědí u modelových situací dokládá žák svou schopnost využít znalosti a dovednosti ke zvládnutí běžných životních situací.
  Tyto výpočty žák prokazuje především u slovních úloh během výuky a v dobrovolných aktivitách. Ověřovány jsou slovními úlohami v testech.
  Úspěšné odpovědi u jednoduchých slovních úloh je předpokladem dobrého hodnocení.
  Hledání odpovědí u jednoduchých modelových situací v procvičovacím sešitě je nutnou podmínkou hodnocení.
 4. Pomoc ostatním žák prokazuje prezentací a aktivní prací v týmu.
  Alespoň jedna prezentace matematického příkladu nebo slovní úlohy je předpokladem chvalitebného hodnocení
 5. Schopnost vyhodnocovat kompetence žák nijak nedokládá a neprokazuje. 
  Nicméně každý žák získává zkušenosti s hodnocením především hodnocením práce spolužáka a svým vlastním sebehodnocením.

Plánování a organizace vzdělávání

 • Výuka je rozdělena do tématických celků. 
 • Žák má k dispozici informaci o počtu tématických celků v rámci platného klasifikačního období. Dále pak má informaci plán zahájení a ukončení o probíhajícím a bezprostředně následujícím tématickém celku.
 • V rámci tématických celku učitel sepisuje cíle, kterých žák může během výuky dosáhnout. Na konci tématického celku učitel umožní žákovi, aby si zjistil, do jaké míry stanovené cíle splnil.
 • Během výuky si mohou žáci vzájemně pomáhat a radit, pokud učitel nerozhodne jinak.

Hodnocení vzdělávání

Za každý tématický celek může žák získat nejvýše 100 bodů, které se zapisují do karty žáka. Žák může obdržet body následovně:
 • za práci při výuce 
 • za znalostní testy 
 • za vypracování dobrovolných aktivit 
 • za zpracování zápisů 
 • za pomoc ostatním, včetně prezentace 
Na závěr tématického celku bude počet bodů převeden do klasifikace na základě této tabulky:

Známka

1

2

3

4

5

Počet bodů

100-80

79,5-60

59,5-40

39,5-20

19,5-0

Klasifikace na vysvědčení

 • V souladu s pravidly hodnocení školy je klasifikace za každé pololetí oddělená, tudíž při klasifikaci druhého pololetí se nebere v potaz klasifikace za první pololetí.
 • Klasifikace v příslušném pololetí je dána aritmetickým průměrem klasifikací tématických celků v daném pololetí.